Nền tảng đánh bạc Ee88

13:41 EST Thứ tư, 22/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Hội đồng trường

Ngày tạo lập : Thứ tư - 11/09/2019 04:39 |


PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng Trường
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
PCT Hội đồng trường - Phó Hiệu trưởng
               
                TS.Trần Mạnh Hà
                 Thư ký Hội đồng
                Chủ tịch Công Đoàn
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TS. Trịnh Văn Hùng
Phó trưởng  PT phòng Đào tạo
Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế

PGS.TS.  Hoàng Năng Trọng
GVCC. Bộ môn Mắt

PGS.TS. Nguyễn Duy Cường
Phó Bí thư ĐU - Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Vũ Minh Hải
Trưởng Bộ môn Chấn thương

TS. Vũ Thanh Bình
Trưởng Bộ môn Nội

PGS.TS. Vũ Phong Túc
Trưởng khoa YTCC
PGS.TS. Ngô Thanh Bình
Trưởng Phòng QLĐTĐH

TS. Bùi Thị Bình
Trưởng khoa Dược

TS. Trần Thị Vân Anh
Trưởng Bộ môn SLB-MD

TS. Đỗ Quốc Hương
Trưởng Bộ môn YHCT

TS. Nguyễn Thế Điệp
Phó Hiệu trượng

TS. Lê Đức Cường
Trưởng Phòng QLSĐTĐH

TS.BSCKII. Giang Hoài Nam

PGĐ BV Phụ sảnTỉnh Thái Bình

TS. Nguyễn Xuân Dương
PGĐ Sở KH&CN Thái Bình

TS. Nguyễn Trọng Khải
Giám đốc sở Y tế Hà Nam

ThS. Trần Thị Bích Vân 
PGĐ Sở GD&ĐT Thái Bình

ThS.BS. Trần Trung Kiên
GĐ Sở Y tế Nam Định

BSCKII. Hà Trung Kiên
PGĐ Sở Y tế Thái Bình

SV. Võ Lê Thu Phương
UV BCH ĐTNCS Hồ Chí Minh
DANH SÁCH CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Nhà cái Ee88
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐTYDTB ngày 24  tháng 11 năm 2021
của Hội đồng trường Nhà cái Ee88 )
 
1.    BAN GIÁM SÁT
 
STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 Lê Đức Cường Thành viên Hội đồng trường
Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học
Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phó trưởng ban
3 Phạm Thị Ngọc Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Thành viên
4 Nguyễn Thị Ngoan Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học Thành viên
5 Ngô Văn Mạnh Giảng viên phòng Quản lý đào tạo sau đại học Thành viên
 
 
2.    BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ HÀNH CHÍNH
 
STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 Trần Mạnh Hà Thư ký Hội đồng trường, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng GD và khảo thí Trưởng ban
2 Nguyễn Thế Điệp Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phó trưởng ban
3 Tô Thị Hồng Thịnh Trưởng phòng Hành chính và công tác chính trị Thành viên
4 Đặng Thị Bích Hợp Giảng viên phòng Hành chính và công tác chính trị Thành viên
5 Vũ Đức Anh Giảng viên phòng Hành chính và công tác chính trị Thành viên
6 Lê Xuân Hưng Giảng viên phòng Tổ chức cán bộ Thành viên
 
3.    BAN TÀI CHÍNH - CƠ SỞ VẬT CHẤT
 
STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch Hội đồng Trường,
Phó Hiệu trưởng
Trưởng ban
2 Đỗ Thị Tuyết Nhung Trưởng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Phó trưởng ban
3 Bùi Xuân Tuyên Trưởng phòng Quản trị Thành viên
4 Nguyễn Ngọc Trung Phó Trưởng Phụ trách phòng Vật tư - Trang thiết bị, Thành viên
5 Lê Quang Hưng Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Thành viên
6 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Quản lý kinh tế dược Thành viên
 
4.    BAN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

STT
Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 Ngô Thanh Bình Thành viên Hội đồng trường,
Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học
Trưởng ban
2 Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng Phụ trách phòng Quản lý khoa học Phó trưởng ban
3 Đỗ Thanh Tuân Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí Thành viên
4 Vũ Thị Loan Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Mô phỏng và huấn luyện Kỹ năng Thành viên
5 Bùi Thị Huyền Diệu Giảng viên phòng Quản lý đào tạo sau đại học Thành viên
6 Vũ Cao Cường  Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo đại học Thành viên
 
 
* Nhiệm vụ, quyền hạn
      Hội đồng Trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học (số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) cụ thể như sau:
  1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển của Nhà trường.
  2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Nhà trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Nhà trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  5. Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng Nhà trường; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch hội đồng Trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch hội đồng Trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường;
  7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Nhà trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo  quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  8. Giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hàng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng Trường;
  9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng Trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Nhà trường;
  10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.


Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 23/10/2023 22:25